dicionario

Conciliar

Poñer en harmonía [aquilo que se manifesta como contrario ou diferente]. Facer que [dúas ou máis persoas] se poñan de acordo ou deixen de ser inimigas. Facer que alguén obteña [algo].

Declaro que son maior de 13 anos ou teño permiso do meu titor legal.

Verifica a túa idade

- -